Xây Giá Trị - Tạo Niềm Tin

Quy trình sản xuất

Quy trình sản xuất

  1. Vật liệu có giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn
  2. Mỗi bản vẽ cung cấp phiếu kiểm tra
  3. Tất cả các dụng cụ đo đều được hiệu chuẩn theo định kỳ
  4. Đảm bảo chất lượng, tỷ lệ kiểm tra sản phẩm 99%