Xây Giá Trị - Tạo Niềm Tin

Chứng chỉ

CHỨNG CHỈ

Việt Nhật

Năm 2017 Công ty Việt Nhật tổ chức và đào tạo hệ thống quản lý chất lượng lấy giấy chứng nhận ISO 9001: 2015. Qua đó công ty Việt Nhật thấu hiểu vai trò quan trọng xu thế hiện đại cũng như luôn quan tâm sự phát triển của tri thức tổ chức, với nỗ lực không ngừng. Việt Nhật luôn hướng đến cải tiến chất lượng cho khách hàng và cho chính bản thân công ty chúng tôi. Đó là tiền đề cũng như lời cam kết về chính sách chất lượng của tổ chức trong suốt quá trình hoạt động chúng tôi luôn quản lý hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 qua từng năm.